Seurakunnan talous

Toimintasuunnitelmat ja talousarviot

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Seurakunnan taloudellinen tilanne

TALOUSARVIO 2016:  Vuoden 2016 talousarvio on ylijäämäinen 1.243,00 euroa. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2016. Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa arvioitu vuoden 2016 verotulojen hieman alenevan vuoden 2015 verotulototeumasta. Vuoden 2016 verotulokertymän arvioidaan laskevan n. 2,0 % vuoden 2014 tilinpäätöskertymästä. Henkilöstömenojen ja muiden kulujen nousu on n. 1,0 % vuodesta 2015. Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta. Parasta-aikaa on käynnissä suunnitelmallinen keskustelu rakennuskiinteistöjen tarpeellisuudesta ja niiden vähentämisestä. Kiinteistöjen käyttömenot ja ylläpito merkitsevät varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta. Vuodelle 2016 on varattu investointimääräraha kirkon portaiden kunnostamiseen, sekä leirikeskuksen pesuhuoneiden peruskorjaukseen. Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää. Vuoden 2016 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Investointien osalta ei vuonna 2016 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainossa pysyminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle.

TILINPÄÄTÖS 2015:  Seurakunta teki vuonna 2015 negatiivisen tilinpäätöksen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi 24.345,84 euroa. Vuosikate oli 88.446,75 euroa ja poistot 112.792,29 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa seurakunnan talouden olevan joka tapauksessa vakaata suhteellisen hyvän verotulokertymän jälkeen.

Alijäämäiseen tilinpäätökseen on karkeasti kolme pääsyytä:

  1. Metsätalouden puun myyntituotot olivat olemattomat 1.399,90 euroa (talousarviossa 35.000,00 €).
  2. Metsätalouden metsänhoitokulut ylittyivät metsäautotien peruskorjauskustannusten johdosta 8.781,62 €.
  3. Kiinteistöjen ja alueiden talousarviota suuremmat huolto- ja korjauskustannukset

Epävarmuustekijöitä on koko ajan olemassa ja valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Hyvä talousvuosi tuudittaa helposti sinisilmäisyyteen, jolloin talouden realiteetit unohtuvat. Seurakunnan toimintoja on välttämätöntä tarkastella siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei kuitenkaan saa vaarantua.

Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna yllättävänkin positiivinen. Talousarviossa ennakoidut verotulot ylittyivät noin 44.489,47 €. Edellisvuodesta (2014) verotulot lisääntyivät n. 4.633,00 €. Vuosikate oli 88.446,45 €. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä vuosittain toistuvat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2015 – 103.939,45 €). Vuoden 2015 aikana oli seurakunnan tilojen ulkopuolinen käyttö ja pitopalvelutoiminta vilkasta. Hautajaisten ja muistotilaisuuksien määrä oli suurta ja aiheutti huolta henkilöstön jaksamisen osalta.

Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan. Lähes ainoat säästökohteet seurakunnassa ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot, sekä toimintojen suhteuttaminen tuloihin. Taloustoimiston tehtäväalue on selkeytynyt ja tuonut säästöjä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei liikuteta. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon.

Investoinnit vuonna 2015:

  1. Kirkon eteläpuolen seinän maalaus (12.185,05 euroa)
  2. Honkaniemen leirikeskuksen kylmiön uusiminen (5.369,79 euroa)

Talouden tasapainottamiskeinot:

  1. Kiinteistöjen vähentäminen. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia ”kysymysmerkkejä”.
  2. Henkilöstökulujen pienentäminen